Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn1 för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Gävleborgs län vars nettotal är 60. Det är en kraftig ökning från fjolårets -10 men lägre än deras prognos på 82. Länet placeras sig ändå strax över riksgenomsnittets 57.  

  • Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen i länet ser försiktigt på utvecklingen under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg. 

Fler som anställer och orderingången ökar 

I fjol försvagades sysselsättningstillväxten men den har återhämtat sig i år och det är åter en större andel företag som har ökat sin personalstyrka än andelen företag som har minskat den. Nettotalet för sysselsättningsutvecklingen blev något lägre än företagens förväntningar i fjol om ett nettotal på 11 medan årets utfall blev 8 (rikssnittet 7). Prognosen på ett års sikt är att tillväxttakten ska ligga kvar på samma nivå som i år. 

Under tre år har orderingången för länets småföretag mattats men i år blev utfallet en kraftig uppgång, strax under företagens prognos i fjol. Då förväntades nettotalet för 2022 bli 37 och det landade på 30. Prognosen framåt är dock att ordertillväxten ska mattas av något till nettotalet 23. 

Samtidigt har 45 procent av företagen i Gävleborg län tvingats tacka nej till order under det senaste året (i fjol 30 procent) och av dessa uppger 46 procent att orsaken är att de redan har mer att göra än vad de hinner med.  

  • Efter en utmanande pandemiperiod är småföretagen i år försiktigt positiva och många, inte minst i hotell- och restaurangbranschen som fått ett uppsving. Samtidigt ser drygt fyra av tio företagare här att utmaningar att hitta rätt medarbetare är ett tillväxthinder för dem och lönsamheten ökar inte i takt med deras förväntningar. Men det finns trots detta en optimism framåt, det märker jag och mina kollegor tydligt när vi möter dessa företagare och vi välkomnar dem att diskutera utvecklingsmöjligheter tillsammans med oss, säger Alexandra Bennström, företagschef Swedbank Gästrikland

Avmattad lönsamhet och fortsatta utmaningar att hitta medarbetare med rätt kompetens 

För andra året i rad faller lönsamhetsutvecklingen tillbaka, från ett nettotal på – 5 i fjol till -8 i år, vilket är lägre än rikssnittet (3). Dessutom infriades inte företagens höga lönsamhetsförväntningar i fjol. Det är sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket hela 81 procent av länets företag planerar för, flest i landet jämte Blekinge och Kalmar län. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare vilket 43 procent av företagen svarat i år jämfört med 31 procent i fjol. 

För mer information:         

Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg, Mellansverige, Dalarna, Värmland och Örebro län 

0708-10 17 83