Som ett tecken på vår tacksamhet för det långvariga samarbetet, och för att belysa hennes arbete och de förändringar hon har varit med om, gör vi en intervju med Lotta. Här reflekterar hon över sin tid som regionchef, de utmaningar och framgångar hon mött samt delar med sig av personliga anekdoter och värdefulla lärdomar.

Vilka är de största förändringarna du har sett i regionens näringsliv under denna tid?

– Under 13 år är det mycket som har hänt - flera politiska val, reformer som påverkar näringslivet, tuffa debatter om bland annat vinster och välfärd, konjunktursvängningar och en pandemi. Många frågor som är viktiga för näringslivet lokalt och regionalt hittar vi i vår företagsklimatmätning. Där tycker jag att företagen verkligen pekar på punkter som kommunerna måste förbättra för att hela samhället ska kunna växa och utvecklas. 

Genom mina 13 år som regionchef för Svenskt Näringsliv tycker jag att arbetet med företagsklimatet mottagits bättre och bättre av både politiker och tjänstemän. Vi ser ett ökat intresse för företagarfrågorna, en större förståelse för varandras roller och en vilja att engagera sig. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att förändringar tar tid och kräver vilja, mod och tålamod.

Vilka specifika utmaningar har du stött på i din roll och hur har du hanterat dem?

–Den första tiden var en utmaning i och med att jag tog över rollen efter en tidigare regionchef som var politiskt aktiv. Det fanns då en misstanke om att jag drev någon annan form av politisk agenda än näringspolitik. Med tiden har det varit möjligt att omforma denna uppfattning genom att tydligt fokusera på sakfrågorna och företagens intressen. Att arbeta bort missförstånd och bygga förtroende har varit viktigt i min roll.

Hur har Gävleborgs låga rankningar i företagsklimatet påverkat ditt arbete, och vilka åtgärder har ni genomfört för förbättringar?

– Att kommunerna i Gävleborg har legat lågt i rankingen har gett extra bränsle och en mer jävlarenamma-känsla. Genom åren har jag jobbat hårt för att bygga förståelse kring vikten och möjligheten för att förbättra företagsklimatet för oss alla som lever, verkar och bor i länet. Att mötas, diskutera, vara öppen, ärlig och tydlig har varit viktiga ledord längs vägen. Dessutom har vi gjort insatser tillsammans med vår centrala funktion för att stötta kommunerna i arbetet. Det har resulterat i inspirationsdagar, utbildningar och seminarier för att mötas och dela erfarenheter mellan kommunerna.

Kan du ge exempel på en särskild framgång som kan inspirera andra regioner?

– Ett exempel på framgång tycker jag är fokuset att få kommunerna och Länsstyrelsen i länet att jobba mer serviceinriktat i sin myndighetsutövning. Här tycker jag att flera av kommunerna i länet har intagit en mer rådgivande roll, vilket har lett till att flera nu närmar sig en mer flexibel och företagsvänlig inställning. 

Alla kommuner och länsstyrelsen är inte i hamn än, det är ett långsiktigt arbete men med tålamod och uthållighet så ska vi vara där inom en snar framtid.

Vad är du personligen mest stolt över från din tid som regionchef?

– Det finns flera punkter som jag är stolt över. Bland annat det förtroende jag fått över tid från våra medlemsföretag och andra företagare att föra fram och öppna upp för samtal med politiker och tjänstepersoner. Tycker att företagarfrågorna har kommit högre upp på den kommunala agendan under dessa 13 år och att förståelsen för företagens betydelse har förbättrats. Så jag har tränat en hel del på tålamodet.

Inför framtiden, vilka strategier anser du är kritiska för Gävleborgs ekonomiska tillväxt?

– För att möta framtida utmaningar måste vi intensifiera samarbetet över kommungränserna. Vi måste också börja se Gävleborg som en del av en större värld. Detta innefattar samarbete kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning, energiförsörjning och effektivisering av tjänster. Konkurrensen är global, och vi måste agera därefter för att förbättra vår position.

Hur bör Gävleborgs unika egenskaper tas i beaktning i framtida strategier för näringslivet?

– Vi behöver fokusera på att fortsätta förbättra företagsklimatet genom att arbeta mer tillsammans. Att engagera näringslivet i tidiga skeden av politiska beslutsprocesser är avgörande för att säkerställa relevanta och effektiva strategier. Vår geografiska position och närheten till akademin är viktiga tillgångar som vi bör nyttja mer effektivt. Då gäller det också att Högskolan öppnar upp samarbete med de små- och medelstora företagen i regionen.

Vilka sektorer tror du är mest lovande för framtida investeringar i Gävleborg?

– Sektorer som stål- och skogsindustrin fortsätter att vara grundpelare i vår region, men det är vitalt att vi även satsar på de små och medelstora företagen som utgör en stor del av växtkraften. Här kan mycket att innovationskraften också komma. Kommunerna och utbildningsväsendet har en viktig roll i att stötta företagen genom riktade utbildningsprogram och forskningssamarbeten.

Vilka åtgärder skulle du rekommendera för att stärka förtroendet och samarbetet mellan näringsliv och kommuner?

– Det är viktigt att kommunerna lyssnar till företagen för att öka förståelsen för deras behov och möjligheter. Att kommunerna verkligen jobbar för att vara serviceinriktade och rådgivande istället för stoppklossar, utan att gå ifrån lagar och regler – här finns det verkligen ett fönster. Att förbättra infrastrukturen är också avgörande; vägnät, järnvägar och hamnar måste underhållas och uppgraderas så gods och människor kan färdas till och från länet. Det är viktigt att kommunerna är proaktiva och ser näringslivet som en uttalad prioriterad partner.

Finns det någon person som tidigare varit en utmaning att samarbeta med, men som nu har blivit en värdefull partner?

– Ja, absolut! En person som sticker ut är Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande i Sandviken. När jag började för 13 år sedan var våra samtal mer ansträngda, men över tid har hans förståelse och intresse för företagens frågor ökat avsevärt. Som jag ser det har han lyssnat in, öppnat upp för samarbete och blivit bekväm med frågor som rör företagsklimatet. 

Det är riktigt roligt att följa Sandviken och deras resa för att förbättra företagsklimatet. Jag hoppas att det arbetet fortsätter.

Vad är det viktigaste rådet du skulle ge till din efterträdare för att fortsätta förbättra näringslivsklimatet?

– Mitt råd skulle vara att fortsätta bygga och underhålla relationer överallt – med företagare, politiker och tjänstemän. Allt för att företagens betydelse kommer högt på agendorna. Att vara lyhörd, försöka förstå och adressera lokala möjligheter och utmaningar kräver ett starkt nätverk. Det är också viktigt att alltid ha ett långsiktigt perspektiv och tålamod, då förändring tar tid.

Tack för samarbetet genom åren! Kan du dela med dig av några tack till personer eller grupper som haft särskild betydelse under din tid som regionchef?

– Det är verkligen många jag vill tacka. Jag är tacksam för alla jag har mött under min tid här. Särskilt vill jag nämna våra medlemmar och andra företagare som har delat med sig av sina behov och utmaningar. 

Även de lokala företagarföreningarna har varit viktiga för att bygga broar mellan näringslivet och kommunerna. Tack också till alla politiker och tjänstepersoner som engagerat sig, lyssnat aktivt och arbetat för att möta upp företagen lokalt.

Vad innebär framtiden för dig och vilka är dina planer?

– Framöver kommer jag att fortsätta arbeta inom Svenskt Näringsliv i en central roll som ansvarig för projekt och kommunikation inom avdelningen Region & Marknad. 

I den rollen kommer jag att arbeta nationellt med våra prioriterade frågor och initiativ, vilket jag verkligen ser fram emot. Det är också min förhoppning att fortsatt ha en god kontakt med nätverket som jag nu har upparbetat i Gävleborg. 

Jag har verkligen uppskattat min tid som regionchef; det har varit oerhört berikande och jag har lärt mig otroligt mycket.   

Text och foto: Joe Formgren • Presstjänst