Kommunstyrelsen i Gävle beslutade på sammanträdet 8 februari att skicka sitt remissvar på Trafikverkets förslag till Nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033, som är ute på remiss till och med den 28 februari.
Gävle är en viktig transportnod som bildar en ”getingmidja” i den nationella infrastrukturen där tre järnvägarna Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan knyts ihop. Järnvägskopplingen i Gävle mellan norra och södra Sverige är trång idag, och fortsätter vara en propp som kan hindra nationell utveckling och den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige så länge den betydelsefulla järnvägssatsningen på Ostkustbanans sträckning och dubbelspår i Gävle inte genomförs.

Enligt ett avtal från 2017 ska Gävle kommun planera en stadsomvandling av Näringen till en hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder till år 2040, och planera ett stort logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen. I gengäld ska staten investera i dubbelspår och nya dragningar av järnvägarna genom Gävle, ny regional tågstation och flytt av godsbangården. Näringen och Tolvforsskogen är stora samhällsutbyggnadsprojekt som måste tajmas med de statliga infrastruktursatsningarna, de bildar en helhet som hänger ihop. För att nå de önskade effekterna måste delarna gå i takt så att nyttorna, funktionen och marknaden kan hänga med. Sedan avtalet tecknades har parterna, där även Region Gävleborg ingår, lagt ner stora resurser för att uppfylla avtalets intentioner.
I Trafikverkets planförslag är varken genomförande av Ostkustbanans nya sträckning med dubbelspår, flytt av godsbangården eller ny sträckning för Bergslagsbanan finansierade. Förslaget skulle innebära att infrastrukturprojekt i Gävle påbörjas utan full finansiering och slutdatum, att satsningarna flyttas fram minst sju år, orimligt långdragna projektgenomföranden på minst 18 år och risk för utebliven EU-finansiering på 12–20 miljarder. Trafikverkets förslag går stick i stäv med direktiv och innebär helt ändrade förutsättningar för infrastrukturinvesteringarna än vad Gävle kommuns avtal med staten säger. Regeringen har flera gånger sagt att ”lagt kort ligger”, det vill säga att utlovade och planerade infrastruktursatsningar kommer att slutföras.

Sammantaget skulle förslaget innebära stora fördröjningar och helt andra förutsättningar för ett växande Gävle. Även tillväxt och såväl regional som nationell utveckling riskerar att hämmas när viktiga satsningar i Gävle inte kan tas i drift förrän tidigast 2038. Även riksväg 56 lyfts i svaret som en nödvändig satsning för trafiksäkerheten.

För Gävle kommun kommer Trafikverkets förslag till Nationell transportplan helt oväntat och innebär en rejäl besvikelse.

– Vi förutsätter att regeringen tar sitt ansvar och fullföljer vårt avtal och de löften och tidsplaner som det innehåller. Förslaget från Trafikverket duger helt enkelt inte för vår växande stad och region. Det duger heller inte för Sveriges utveckling, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Regeringen väntas fatta beslut om slutlig plan i vår. Nästa revidering av Nationella transportplanen sker enligt plan 2026, och omfattar då perioden 2026–2037.

Källa: https://www.gavle.se